Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi: http://zslit-tuchola.pl/ 

Podstawa prawna: Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi opracowana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2023, poz. 82).

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2000 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  31.03.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi http://zslit-tuchola.pl/ jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia  4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dokumenty cyfrowe typu PDF nie są w pełni dostępne cyfrowo. Niektóre z zamieszczonych informacji nietekstowych nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym czasie osiągnąć stan optymalnej dostępności cyfrowej dla osób ze specjalnymi potrzebami. Dokumenty opublikowane na stronie przed 23 września 2018r. nie są dostępne i nie mamy prawnego obowiązku dostosowania tych dokumentów. Jeżeli państwo potrzebują do nich dostępu, prosimy o skontaktowanie się z nami i dokładne wskazanie, o które dokumenty chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Skróty klawiaturowe: na stronie internetowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2023 r.

Oświadczenie sporządzono na podstawie: analiza (samoocena) przeprowadzona przez ZSLiT.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@zslit-tuchola.pl Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 52 334 33 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej. Osoba do kontaktu: Karolina Kruszyńska – Dawid.

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej  strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie zakresu informacji oraz określenie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: infolinia 800 676 676.

Dostępność architektoniczna

ZSLiT w Tucholi, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola

W skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi wchodzą dwa wolnostojące budynki. Budynek A położony jest równolegle do ulicy Świeckiej, natomiast budynek B zlokalizowany jest za budynkiem A.

1. Opis dostępności wejść do budynków

Do budynku A prowadzą dwa wejścia: nr 1 (wejście główne) od ulicy Świeckiej, które nie posiada podjazdu dla wózków oraz nr 2 od strony dziedzińca, które umożliwia wjazd wózkiem.

Do budynku B prowadzą dwa wejścia: nr 1 od strony boiska szkolnego (nie jest ono przystosowane dla osób poruszających się na wózkach) oraz nr 2 – po drugiej stronie budynku (posiada podjazd dla wózków).

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek A posiada trzy kondygnacje: parter, I piętro, II piętro. Na parterze budynku A zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne (sekretariaty, gabinety dyrektora, wicedyrektorów, sekretarza szkoły oraz doradcy zawodowego), biblioteka szkolna, pokój nauczycielski, sala gimnastyczna. Wszystkie te pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózku. Na parterze budynku A znajduje się także toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Kondygnacje połączone są jedynie schodami, które nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Budynek B jest obiektem jednokondygnacyjnym. Posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań (pochylnie, platformy, informacja głosowa, pętle indukcyjne)

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, informacją głosową, pętlami komunikacyjnymi.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się przy wejściu nr 2 do budynku A.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku szkoły jest możliwość wejścia osoby z psem przewodnikiem /asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Szkoła nie jest wyposażona w aplikację tłumacza języka migowego (PJM) online. Jeden pracownik posiada umiejętność posługiwania się polskim językiem migowym. W sekretariacie ds. uczniowskich nr 1 znajduje się pętla indukcyjna.

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi podejmuje działania zmierzające do budowy windy łączącej kondygnacje budynku A, montażu systemu PJM oraz przeszkolenia części pracowników w posługiwaniu się polskim językiem migowym.

Dane teleadresowe
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi
ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola
adres e-mail: poczta@zslit-tuchola.pl
nr telefonu: 52 334 33 63

Skip to content